Promluva k 50. narozeninám P. Pavla Habrovce

Promluva k 50. narozeninám P. Pavla Habrovce - Radostín n. Osl 30.5.2010

Více je třeba poslouchat Boha než lidi

 

Děkujte Hospodinu, neboť je dobrý, jeho milosrdenství trvá navěky.

 

Marie oznamuje setkání se Vzkříšeným - učedníci truchlí a pláčou - nevěří jí; přichází Emauzští - oznamují své setkání, ani jim nevěří - Ježíš se zjevuje, kárá jejich nevěru a tvrdost srdce - Jděte do celého světa a kažte evangelium všemu stvoření.

 

1. Až ti zvon života poledne odbije, zazáří za tebou ve stopách písně tvé

Deštíky, květy jar po vánku přijdou blíž vůně všech vzdálených večerů pocítíš.

R: Stále buď takový jako Tvé mladé sny, upřímný a bdělý, radostný

2. Až ti zvon života odbije poledne, cesta tvá nebi blíž obzor tvůj pozvedne.

Až ti zvon života poledne odbije, kéž věčný hledáš cíl, který jen v nebi je.

R: Žití své vyzpívej, přítel buď, odpouštěj, v tichu sni o kráse, láskou hřej.

 

Co mám dělat? ptá se člověk, který přichází za Kristem. Co mám pro tebe udělat? říká Pán Ježíš slepému od narození. Co teď máme dělat?

Na prvním místě je třeba vyjádřit vděčnost:

1.Bohu za dar života a milosti křtu sv., za dar kněžství ( sv. František z Assisi - políbím kopyto koni, který nese kněze)

2. rodičům - za vše, jen Bůh ví co pro každého z nás udělali, dělají a dělat budou.

3. Kněžím - tomu, kdo pokřtil - 14.5. 1961 o. František Posádka, o. Soukup, o. Podveský, o. Vídeňský

4. Všem - přátelům, příbuzným, učitelům, známým, dobrodincům, spolužákům, - všem kdo Tě v prvních 50 létech věčného života doprovázeli, pomáhali Ti - byli s Tebou.

5. A nakonec - zní to divně, ale je třeba s vděkem vzpomenout lidi, kteří - uhlazeno řečeno, Tě moc nemusí, nebo dokonce Tě nemají rádi. Až na věčnosti se zřejmě dovíme, jak velmi důležitá je jejich služba pro nás, jak náš Mistr nás navádí k tomu, abychom milovali své nepřátele.

 

Pokání - Až ti zvon poledne života - poprvé jsem slyšel tuto píseň v roce 1972 v Kunštátě na děkování za 50 let života otce Stanislava Krátkého - velmi se mi líbila, souhlasil jsem s tím. Když mi v roce 2009 jeden přítel blahopřál k polovině života, tak jsem to viděl jinak a místo díků jsem mu řekl: Neznáš žalm č. 90? Dnů člověka je 70 roků, kdo je při síle dožije se 80, ale stejně většina z nich je jen trápení a trýzeň. Biblicky a nakonec i fakticky - pokud Pán Bůh dá, tak v 35 potažmo 40 máme už polovinu života za sebou.

Ale jak je to doopravdy? Srozumitelný klič pro otce Pavla i pro nás můžeme najít ve sportu, který rád hraje a rád se na něj kouká - v milované kopané. Hraje se 90 minut, který poločas nebo čas je důležitý, který je nejdůležitější? Často až posledních minutách se ukáže, které družstvo je lepší, často ti, kdo vedli takřka celý zápas odcházejí poraženi. Proč? Protože nevydrželi hrát naplno až do konce, usnuli na vavřínech. Vzpomeň na Šalomouna, jak dopadl. Ježíš Kristus - „Kdo vytrvá až do konce, bude spasen."

Ale ty nejsi, otče Pavle, řadový hráč nebo náhradník v Boží jedenáctce. Ty jsi kněz Kristův, ty jsi vždy kapitán, tam, kde tě Bůh skrze biskupa pošle ten který vede hru, který ji tvoří, povzbuzuje slovem, příkladem, láskou. Čím lepší je kapitán, tím lepší je tým. A to ti dnes u Boha, Panny Marie, andělů a všech svatých chceme při této mši svaté vyprošovat. Abys jako kapitán - byl tak jako pro naše národní mužstvo byl pan Nedvěd. Ten dostával různé tituly, ale mě se nejvíc líbila slova jeho kolegy - Nedvěd je Srdcař. Hraje celým srdcem a tím dokáže strhnout ostatní - i když si myslí, že už nemohou. Prosíme Pána, abys byl srdcař, aby Tvé kněžské srdce bylo cele ponořeno do Nejsvětějšího a milosrdného Srdce Ježíšova, abys vždy dbal slov Božského trenéra. .... A přejeme ti, aby Pán naplnil Tvou hlavní touhu - kromě spásy Tvé duše - nová a trvalá kněžská a řeholní povolání, církvi, která v naší vlasti trpí nedostatkem těch, kteří na Boží volání: Pojď za mnou říkají zbytečně, sobecky a nešťastně - NE.

Několik rad, abys dával hojně gólů do branky nepřítele a žádný vlastní.

9 rad pro kněze:

1) Žij vblízkosti lidí (používej jim srozumitelná slova - jeden farník: Pane faráři, vy jste to řekl tak, že to musí pochopit i blbec)

2) Respektuj názor druhých, zvláště dětí (ony ještě většinou neví, co se vyplatí říkat)

3) Buď pilný (jak mě zabolela slova jednoho představeného, když na adresu svých kněží řekl: Jsou líní jako vši)

4) Zapomeň na kariéru - neexistují lepší a horší farnosti, nepřepočítávej čas na peníze

5) Pečuj o chudé - Karol Wojtyla - bl. Jan Pavel II - od bohatých bral a chudým dával, setkávej se slidským utrpením

6) Buď odvážný - říkej pravdu Boží, i když většina bude tvrdit opak a mít odlišný postoj

7) Udržuj si kultivované chování

8) Buď sám sebou - braň svůj postoj shumorem a nebuď agresivní

9) Přilni kPánu Ježíši - skrze denní četbu a rozjímání Evangelia

Zakončení:

Král zahajuje hostinu, vtom se rozrazí dveře, vbíhá posel: „Králi přečti si hned tento dopis!" - „Nevidíš, že nemám čas!" - Král pronáší přípitek, pozvedá číši s vínem ke rtům, napije se, kácí se mrtev k zemi. Po jeho pohřbu otevřou dopis v něm čtou slova „Králi nepij to víno, je otrávené."

Bratři a sestry, berme do rukou denně Písmo Svaté, čtěme ho a žijme podle Boží vůle, která nám je v něm zjevena a ty, otče Pavle, čti, hlásej a žij Evangelium. Amen.

jáhen Ladislav Kinc