Kněžství

 

Skrze zvláštní milosti tato svátost připodobňuje svého nositele Krisu tak, aby sloužil jako Jeho nástroj pro Jeho církev. Kněžským svěcením je oprávněn jednat jako představitel Krista.

Platně vysvěcený kněz se nikdy nemůže znovu stát laikem ve vlastním slova smyslu, protože nezrušitelné duchovní znamení vtisknuté svěcením zůstává navždy. Svátost kněžství nemůže být opakována ani udělena na omezený čas.

Tuto svátost může přijmout muž, který uslyšel Boží volání a svobodně se rozhodl, přijal křest i biřmování /= i eucharistii a smíření/, přijímá trvalé závazky plynoucí ze svěcení, byl náležitě připraven, žije z víry, má dobrou pověst, mravně bezúhonný, upevněn ve zbožnosti, schopný pro pastorační službu, způsobilý pro spolupráci, zákonem předepsaný věk /pro jáhenské, kněžské, biskupské svěcení/, uzavřené předepsané teologické vzdělání, před svěcením vykonal exercicie aj.

Při svěcení vkládá biskup na kandidáta ruce a modlí se světící modlitbu.

Účinky kněžského svěcení: Pomazání Ducha Svatého vtiskuje knězi nezrušitelné duchovní znamení, jímž ho připodobňuje Kristu – knězi a uschopňuje jej jednat Kristovým jménem. Kněz je posvěcen, aby jako spolupracovník biskupa hlásal evangelium, aby slavil bohoslužby a byl pastýřem věřících.

Stupně kněžského svěcení jsou tři – jáhen /trvalé jáhenství – může být i ženatý muž, přechodné – po kterém následuje kněžské svěcení/, kněz /knězem v naší farnosti je o. Pavel Habrovec/, biskup /biskupem naší brněnské diecéze je Vojtěch Cikrle/. Papež – Benedikt XVI. - je římským biskupem. Má nad církví plnou, nejvyšší a bezprostřední pravomoc.