Křest

 

Křest je základem celého křesťanského života, otevírá přístup k ostatním svátostem. Podstatným obřadem je ponoření křtěnce do vody nebo lití vody na jeho hlavu se slovy:“Petře, /křestní jméno/, já tě křtím ve jménu Otce, /naliji trochu vody poprvé/

i Syna, /naliji podruhé/ i Ducha Svatého /naliji potřetí/. V případě nebezpečí smrti nepokřtěného může křtít každý člověk, i nevěřící, jestliže má úmysl konat to, co koná církev.

Křest může přijmou každý dosud nepokřtěný člověk, který věří v P. Ježíše Krista,

/v případě dítěte vyznají víru rodiče a církev/. Křest člověk přijímá pouze jedenkrát za život.

Křestní kmotr /kmotři/ mají účast na odpovědnosti za přípravu křtu a za rozvoj víry a křestní milosti, mají pomáhat rodičům v křesťanské výchově dítěte. Kmotrem křtěného může být ten, kdo je věřící, pokřtěný, biřmovaný a nebrání mu právní překážky.

Křest je nutný ke spáse pro ty, jimž byla hlásána radostná zpráva o P. Ježíši /evangelium/, kteří mají možnost žádat kněze o tuto svátost. Spaseni mohou být i ti, kteří nepřijali křest, když podstoupí smrt pro víru /“křest krve“/, katechumeni /ti, co se na křest připravují/, kdo upřímně hledají P. Boha a snaží se plnit jeho vůli s touhou po křtu /“křest touhy“/

Křtem jsme osvobozeni od dědičného hříchu /= stav, ne osobní skutek, bez prvotní svatosti a spravedlnosti, v němž se rodíme – lidská přirozenost je zraněna, nakloněna ke hříchu/, ten, kdo je pokřtěn později, je osvobozen i od všech osobních hříchů, kterých se dosud dopustil. Křest uděluje milost posvěcující /= nezasloužený dar od P. Boha, kterým nás pozvedá k účasti na svém vnitřním životě. Posvěcuje nás a zbožštˇuje/. Křtem jsme přivtěleni k církvi a stáváme se účastnými jejího poslání. Jsme znovuzrozeni jako Boží děti. /Bůh je naším skutečným Otcem – proto se modlíme „Otče náš ...“/.

Pro obřad křtu si křtěnec nebo rodiče křtěného dítěte přinesou křestní svíci a křestní roušku. Kněz /biskup nebo jáhen/ připraví posvěcené oleje /olej křižmo a olej katechumenů/, příslušné liturgické texty a přírodní vodu, ta musí být bez jakýchkoli příměsí.

Křestní jméno je důležité. P. Bůh zná každého jménem – to znamená každého v jeho jedinečnosti, každého osobně. Křesťan dostává vlastní jméno – nejlépe jméno nějakého světce, který pokřtěnému poskytuje vzor svatosti a přímluvu u P. Boha. Je – li křtěn dospělý, dostává ihned svátost biřmování a přijímá Eucharistii.

 

-------------------------------------------------------

 

KŘEST DOSPĚLÉHO

 

Křest dospělého člověka je možný tehdy, jestliže uvěřil v Krista jako jediného plného zachránce člověka, poznal a přijal víru církve a vyznává ji a chce žít ve společenství katolické církve a respektovat její učení víry i morálky.

Délka přípravy na křest je různá, musí respektovat postupné rozvíjení víry člověka. Těžko může být kratší než půl roku, zpravidla trvá jeden až dva roky.

Je dobré, když dospělého adepta provází na jeho cestě ke křtu někdo, kdo mu je oporou a kdo mu bude oporou v cestě víry i po křtu. Takový člověk – je -li sám pokřtěným a biřmovaným katolíkem, žijícím z víry – může být křtěncem vybrán za kmotra.

 

-----------------------------------------------------------

 

 

KŘEST DÍTĚTE

 

Na rozdíl od dospělého nemůžeme od malého dítěte čekat ani rozhodnutí pro křest ani vyznání víry. Malé děti se křtí proto, že patří do rodiny křesťanů a ta chce, aby dítě mělo spolu s nimi účast na životě církve. Proto se žádá od rodičů a kmotrů, aby byli pokřtěni, byli schopni svou křesťanskou víru při křtu vyznat a mohli tak uvést do víry i dítě, které je jim svěřeno. Pokud toto platí jen o jednom, může to stačit, ovšem je třeba, aby si oba byli vědomi závazku, který ze křtu pro rodiče vyplývá a respektovali ho, i když ho bude uskutečňovat jen jeden z rodičů.

O křest dítěte žádají zásadně jeho rodiče, kteří nejen musí být při křtu přítomni, ale kteří jediní mohou přijmout plnou zodpovědnost za to, že jejich dítě bude vychováno ve víře v Krista a v prostoru života a víry církve. Kmotr nebo kmotra v tom mají rodičům pomáhat a tuto ochotu také před ostatními účastníky křtu deklarují.

Křest je třeba sjednávat s dostatečným časovým předstihem zpravidla několika týdnů, aby byl čas pro potřebná setkání křtícího kněze s rodiči. Jeho povinností totiž je nejen rodiče informovat o náplni a průběhu křtu a vyřídit nutné administrativní věci, ale také je připravit k plnění těch úkolů, které do budoucna na sebe křtem dítěte berou.

Před křtem se vyhotoví na faře křestní zápis. K němu je třeba donést rodný list dítěte, oddací list rodičů, jména a adresy kmotrů, případně jejich křestní listy.

Je samozřejmě možné pokřtít i dítě svobodné, ovdovělé nebo rozvedené matky, jsou – li ostatní podmínky křtu splněny

 

------------------------------------------------------------------------

 

 

V našich farnostech Radostín nad Oslavou a Pavlov jsou udělovány křty při nedělní mši svaté, kdykoliv během roku pro bydlící v naší farnosti, se souhlasem vlastního faráře i věřících z jiných farností, je nutná příprava, nahlaste se dva měsíce před křtem dítěte. Křest je mimořádně udělován i mimo mši svatou.