Manželství

 

P. Bůh je Láska. Člověka stvořil z lásky a pro lásku. Manželské spojení muže a ženy, které Stvořitel založil a vybavil vlastními zákonitostmi, je svou přirozeností zaměřenou na společenství a dobro manželů a plození a výchovu dětí. Manželství je nerozlučitelné.

 

Svátost manželství se má slavit veřejně, v rámci liturgie za přítomnosti kněze a dalších svědků. Manželský souhlas je úkon vůle, vyjádřený mužem a ženou, kterým se sobě navzájem odevzdávají s cílem žít ve věrné a plodné lásce. Souhlas musí být vědomý a svobodný: „Já, .../jméno/, odevzdávám se Tobě, /jméno/ a přijímám Tě za manžela /manželku/. Slibuji, že Ti zachovám lásku, úctu a věrnost, že Tě nikdy neopustím a že s Tebou ponesu všechno dobré i zlé až do smrti. K tomu ať mi pomáhá Bůh. Amen.“ /nebo se kněz či jáhen touto větou zeptá a oba odpoví „ano“/. Kněz tento slib potvrdí, položí ruku nebo štolu na spojené ruce manželů a pokračuje:Co Bůh spojil, ať člověk nerozlučuje.“ Požehná prsteny, manželé si je navléknou se slovy: Jano /jméno/ …. tento prsten je znamením věrosti.“

Tato svátost dává manželům milost milovat se láskou, jakou Kristus miluje církev, zdokonaluje lidskou lásku manželů, upevňuje jejich nerozlučitelnou hodnotu a posvěcuje je na pouti k věčnému životu.

Svatá Jana Beretta Molla řekla svému muži: „Milý Petře, chtěla bych Tě opravdu učinit šťastným a být Ti ženou, jakou si představuješ – dobrou, chápající a připravenou k obětem, které život vyžaduje. Chtěla bych s Tebou vytvořit opravdu křesťanskou rodinu.“

Máme si vybírat takového partnera, s kterým si budeme navzájem pomáhat na cestě k P. Bohu – manželství není ještě cílem, ale jedním z prostředků, cestou.

Vzorem nám má být život Svaté rodiny /P. Maria, sv. Josef, P. Ježíš/.

Žít znamená milovat.“

K uzavření manželství s nekatolíkem je třeba, aby katolický partner potvrdil své závazky, známé i nekatolické straně – zachovat víru, zajistit křest a katolickou výchovu dětí.

Manželství dvou nepokřtěných na úřadě nebo v kostele / ne se mší svatou, ale pouze obřad/ je nerozlučné, manželství pokřtěných pouze na úřadě je neplatné, tito dva žijí v hříchu. Neplatné manželství je možné před P. Bohem zplatnit – i zpětně.


 


 

--------------------------------------------------


 


 

SŇATEK

 

Uvažuje – li dvojice o církevním sňatku, nahlaste se alespoň čtyři měsíce předem u faráře své farnosti a tam své představy o svadbě proberte.

Před sňatkem je třeba absolvovat příslušnou přípravu. Pro bydlící v naší farnosti je příprava na faře, snoubenci z jiných farností si vykonají přípravu u svého faráře včetně vyřízení dokumentů. Případně je možné se také zúčastnit společných příprav, organizovaných Centrem pro rodinu nebo Komunitou Emanuel v Brně, kterou oddávající kněz podle potřeby doplní.

Dále je třeba vyřídit úřední agendu. Podle nyní platné zákonné úpravy má církevní sňatek platnost i před státem. Proto je nutné vyřídit formality jak pro občanskou /státní/ matriku, tak pro matriku církevní. K tomu je třeba navštívit jak faru a sepsat tam snubní protokol, tak i matriku podle bydliště – v naší farnosti obecní úřad Radostín nad Oslavou.

Svobodní potřebují občanské průkazy, rodné listy a pokřtění křestní listy /u katolíka výpis z křestní matriky, který není starší než tři měsíce, počítáno od data svadby, je možné ho přinést dodatečně/