Odpustky

K získání plnomocného odpustku je nutné – kromě vyloučení sebemenšího zalíbení v hříchu, a to i lehkém – vykonat skutek, na nějž je odpustek vázán, a splnit další tři podmínky: vykonat svatou zpověď, přistoupit ke Stolu Páně, pomodlit se na úmysl Sv. otce.

Podmínce modlitby na úmysl nejvyššího velekněze se učiní zadost, když se na jeho úmysl recituje jeden Otčenáš a jeden Zdrávas. Jednotliví věřící však mohou zcela svobodně recitovat jakoukoli jinou modlitbu podle toho, jak to odpovídá jejich zbožnosti.

Pokud chybí plná vnitřní dispozice nebo není zcela vykonán požadovaný odpustkový úkon, nebo nejsou splněny tři podmínky k získání plnomocného odpustku, pak se bude jednat pouze o částečný odpustek.

V časopise pro novou evangelizaci s názvem Milujte se! v čísle 11/2009 se o odpustcích píše :

Co jsou to odpustky?   Jak odpustky získat?   stránky časopisu: milujte.se 

 

Jubilejní rok Fatimy

Pro důstojné prožití oslav stého výročí zjevení ve Fatimě, z rozhodnutí papeže Františka,
je jubilejní rok obdarován plnomocnými odpustky, od 27. listopadu 2016 až do 26. listopadu 2017.
 
Plnomocné odpustky jubilea se udělují: 
 
a) věřícím, kteří vykonají pouť do Fatimy a s úctou se zúčastní některé z oslav nebo modliteb ke cti Panny Marie, pomodlí se „Otče nás“, vyznání víry (Credo) a budou vzývat Pannu Marii Fatimskou;
 
b) věřícím, kteří se zbožností uctí sochu Panny Marie Fatimské, která je slavnostně vystavena k veřejné úctě v jakémkoliv chrámu, oratoři či na vhodném místě, ve výroční dny zjevení (13. den v měsíci od května do října 2017) a kdo se s úctou zúčastní oslav v modlitbě ke cti Panny Marie, pomodlí se „Otče nás“, vyznání víry (Credo) a bude vzývat Pannu Marii Fatimskou;
 
c) věřícím, kteří vzhledem ke svému věku, nemoci nebo z jiného vážného důvodu nemohou cestovat,
činí pokání ze všech svých hříchů s pevným předsevzetím splnit, jakmile jim to bude možné, tři podmínky níže uvedené, před malou soškou Panny Marie z Fatimy, ve výročních dnech zjevení, duchovně ve spojení s oslavami jubilea, odevzdají s důvěrou Milosrdnému Bohu skrze Pannu Marii své modlitby a bolesti nebo oběti jejich vlastního života.
 
K získání plnomocných odpustků je třeba, aby věřící, kteří konají pravé pokání a naplněni láskou, musí splnit obvyklé podmínky:
 svatá zpověď, svaté přijímání a modlitba na úmysl Svatého otce.

 

Velikonoční svátky

 

Zelený čtvrtek

 

během slavného výstavu Nejsvětější svátosti po mši svaté na připomínku poslední večeře Páně se zbožně pomodlí sloky Tantum ergo /Před svátostí touto slavnou …..../

 

Velký pátek

 

během liturgie o Velkém pátku se zbožně účastní adorace kříže,

 

vykoná pobožnost křížové cesty nebo prostřednictvím televizního či rozhlasového přenosu zbožně sleduje křížovou cestu vedenou Svatým otcem.

 

Velikonoční vigilie

 

uděluje se plnomocný odpustek věřícímu, který při slavení velikonoční vigilie nebo o výročním dni svého křtu obnovuje jakoukoli právoplatně schválenou formou křestní sliby.

 

uděluje se plnomocný odpustek věřícímu, který zbožně přijme požehnání Urbi et Orbi /městu a světu/, udělované Svatým otcem.

 

První svaté přijímání

 

Uděluje se plnomocný odpustek věřícímu, který přistupuje poprvé ke stolu Páně, nebo je zbožně přítomen prvnímu svatému přijímání jiných věřících.

 

Slavnost Těla a Krve Páně

 

Uděluje se plnomocný odpustek věřícímu, který se zbožně účastní eucharistického průvodu, který má velký význam zejména o Slavnosti Těla a Krve Páně, průvod se může konat jak uvnitř posvátné budovy, tak venku.

 

Slavnost Seslání Ducha svatého

 

Uděluje se plnomocný odpustek věřícímu, který se v kostele či kapli zbožně podílí na slavnostní recitaci nebo zpěvu:

hymnu Veni Creator, a to buď prvního dne v roce proto, aby vyprošoval Boží pomoc po celý nadcházející rok, nebo o slavnosti Seslání Ducha Svatého

Uděluje se částečný odpustek věřícímu, který se:

na začátku, nebo na konci dne,

na počátku, nebo na závěr plnění své povinnosti,

před jídlem nebo po jídle

zbožně pomodlí nějakou právoplatně schválenou prosebnou nebo děkovnou modlitbu /např. Všemohoucí Bože, Te Deum, Veni Creator, Přijď, ó Duchu přesvatý, Navštiv, Bože …../

 

 

Slavnost Všech svatých

 

    Odpustky pro duše v očistci

 

Na území českých a moravských diecézí plnomocné odpustky pro duše v očistci při návštěvě hřbitovů každý rok již od 25. října, pokud takto nemohou učinit ze závažného důvodu v tradiční době od 1. do  8. 11. Dovolení je dáno na dobu 7 let. V příloze naleznete znění příslušného dekretu.

 

1. listopadu odpoledne a 2. listopadu po celý den je možno při návštěvě kteréhokoliv kostela získat plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci. Kromě tří obvyklých podmínek / sv. zpověď, sv. přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce / je podmínkou pomodlit se při návštěvě kostela modlitbu Páně a vyznání víry.

Od 1. do 8. listopadu je možno získat po splnění tří obvyklých podmínek denně plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci, navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam třeba jen v duchu za zemřelé, v ostatních dnech lze takto získat odpustky částečné.

Svátost smíření není nutné přijímat každý den. Stačí ji vykonat před začátkem týdne modliteb za zemřelé, v jeho průběhu, nebo až v dalších dnech po jeho skončení. Svaté přijímání a modlitba na úmysl Svatého otce jsou nutné každý den, kdy chcete plnomocný odpustek získat.

 

Vánoční svátky

 

25. prosince - papežské požehnání

 

Uděluje se plnomocný odpustek věřícímu, který zbožně přijme požehnání Urbi et Orbi /městu a světu/ udělené nejvyšším veleknězem, nebo požehnání, jež uděluje biskup věřícím svěřeným jeho pastýřské péči podle předpisu P 7 2° tohoto Enchiridionu. Toto udělení platí i v případě, že věřící z rozumných důvodů není fyzicky přítomen na posvátných obřadech a sleduje jejich průběh se zbožnou myslí prostřednictvím televizního nebo rozhlasového přenosu.

 

1. ledna – prosebné modlitby a díkuvzdání

 

Uděluje se plnomocný odpustek věřícímu, který se v kostele či kapli zbožně podílí na slavnostní recitaci nebo zpěvu:

 

1°hymnu Veni Creator, a to buď prvního dne v roce, aby vyprošoval Boží pomoc po celý nadcházející rok, nebo o slavnosti Seslání Ducha svatého

 

2°hymnu The Deum v poslední den v roce, aby tak poděkoval Bohu za všechna dobrodiní, kterých se mu v průběhu končícího roku dostalo.