Aktuality                 

Farní ples: v sobotu 19. ledna v kulturním domě v Pavlově, prosíme o dary do tomboly, přinášejte je na faru
v Radostíně a v Pavlově p. Smejkalové na OÚ
Biblická hodina pro dospělé: ve středu 2. 1., v 18.30 hod., ve farní klubovně
Setkání ekonomické rady farnosti Radostín: ve středu 2. 1., ve 20 hod., na faře
Biblická hodina pro děti: v pátek 4. 1., v 15.00 hod., na faře a ve farní klubovně 
Příprava na biřmování: v pátek 4. 1. při mši sv., adoraci a ve skupinkách
Tříkrálová sbírka v radostínské farnosti: se uskuteční v sobotu 5. ledna 2019
Žehnání vody, křídy, kadidla a zlatých předmětů: v neděli 6. ledna,  při bohoslužbách
Příprava na první svaté přijímání: ve čtvrtek 10. ledna, v 17.30 hod., v prostorách Kopretiny

 

Pouť pro starší: pro nedostatečný počet přihlášených účastníků se pouť ruší.

Diecezní pouť rodin: se bude konat v sobotu 31. 8. v Žďáru nad Sázavou

Pouť rodin z našich farností do Netína: v neděli 1. září. Odchod ze Zadního Zhořce ve 14.30 hodin.

Pouť na blahořečení P. Richarda Henkese – pallotina: se uskuteční v termínu od 14. 9. do 16. 9.. Cena 1300 Kč a několik eur na oběd. Přihlášky do 1. září na e-mailové adrese: info@pout.cz. mob. 739 002 737 (preferované SMS).

Stolní kalendáře na rok 2020: si můžete koupit za 70 Kč za 1 kus. Obnos za kalendář vložte do pokladničky za lavicemi.

Farní pouť do Svaté země a Jordánska: s cestovní kanceláří AWERTOUR: termín 10. 2. – 20. 2. 2020. Cena vychází na 32 000 Kč + 150 USD na vstupy a obslužné v Izraeli a 250 USD za vstup do Petry, vízum a hraniční poplatky do Jordánska. Platba v dolarech se hradí až ve Svaté zemi. V ceně není cestovní pojištění. Cena je přibližná, zpřesněná bude podle aktuálního kursu dolaru v době poutě. Přihlášky u P. Pavla Habrovce, č. t. 604 143 473.

Zkouška dětského sboru: v sobotu 31. 8. v 9 hodin v klubovně

 

Národní pouť do Říma: termín 10.11. – 14.11. 2019. Doprovázet bude P. Pavel Habrovec. Program a přihláška. Přihlašujte se v cestovní kanceláři VOMA s.r.o., Třebíč, Havlíčkovo nábřeží 1, tel. 568 821 115.

Modlitby matek v Radostíně: každé pondělí ve 20 hodin ve farní klubovně

Modlitby matek v Krásněvsi: v zimní čas každé pondělí v 18 hod., v letní čas v 19 hod..

Modlitby otců: každé úterý v 19.30 hod., ve farní klubovně


DOPORUČUJEME: odkazy na videa rozhovorů různých osobností k tématu Istambulské úmluvy

ThDr. Jan Balík, PhD., ředitel sekce pro mládež ČBK

- Genderová ideologie vs křesťanská antropologie

https://www.youtube.com/watch?v=UCDC7JOe62A&t=150s

Přednáška špa­něl­ské­ho psy­cho­lo­ga a psy­cho­te­ra­pe­u­ta Iňa­ki Guerre­ro na téma pro­ble­ma­ti­ky gen­de­ru.

https://www.youtube.com/watch?v=El-gCXWQ9bg&t=266s

Iňa­ki Guerre­ro pů­so­bil jako vy­so­ko­škol­ský pe­da­gog na uni­ver­zi­tě v Mad­ri­du. Od r. 2005-2015 pra­co­val pro cír­kev jako psy­cho­log v diecé­zi Bilbao pře­de­vším v ob­las­ti psy­cho­lo­gic­ké­ho po­ra­den­ství a pá­ro­vé psy­cho­te­ra­pie. Má dlou­ho­le­tou zku­še­nost s psy­cho­te­ra­pií lidí s ho­mose­xu­ál­ní ori­en­ta­cí. Nyní žije a pra­cu­je v Itá­lii – v Lop­pi­a­nu, zde pů­so­bí na míst­ním uni­ver­zit­ním in­sti­tu­tu So­phia a také pra­cu­je jako lek­tor, po­rad­ce a psy­cho­te­ra­peut. V před­náš­ce se za­mýš­lel, jaký vliv má gen­de­ro­vá ide­o­lo­gie na vý­cho­vu a jaký je její do­pad na vní­má­ní se­xu­a­li­ty. Je­li­kož po­chá­zí ze Špa­něl­ska, kde gen­de­ro­vá ide­o­lo­gie již hlu­bo­ce pro­nik­la do ži­vo­ta spo­leč­nos­ti, ve své před­náš­ce po­u­ká­zal také na ná­sled­ky gen­de­ro­vé po­li­ti­ky v zá­pad­ních ze­mích.

Otázky a odpovědi - 1. část

https://www.youtube.com/watch?v=INTVLt9UW30&t=3s

Otázky a odpovědi - 2. část

https://www.youtube.com/watch?v=kkCGP1f6Cso&t=21s

Advokát Gianfranco Amato

je ředitel právnické společnosti "Giuristi per la Vita" (Právníci za život).

– Přednášel dne 9. června 2015 v divadle S. Filippo v Darfo Boario Terme o genderové teorii v praxi.

Přednáška je velmi poutavá. Srozumitelně odhaluje mnohé spekulace tykající se teorie genderu:

https://www.youtube.com/watch?v=1ch5OY_cXSU&t=286s

ThLic. kardinál Dominik Duka

– Pro Český rozhlas Dvojka k tématu Istanbulská úmluva a gender:

https://www.youtube.com/watch?v=_9h_neKVKI4&t=8s

Doc. PaedDr. ThDr. MUDr. et MUDr. Jaroslav Maxmilián Kašparů, Ph.D., dr.h.c.

– psychiatr, pedagog, spisovatel, řeckokatolický kněz v rozhovoru pro Český rozhlas Plus:

https://www.youtube.com/watch?v=7R3zACw5s88&t=23s

Ing. Mgr. Marián Kuffa, Dr.h.c.

– Jedno z nejlepších kázání na téma gender ideologie a IÚ:

https://www.youtube.com/watch?v=UfRSWmlJ5As&t=261s

Doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina, CSc. a předseda Sexuologické společnosti ČLS

– Výbor pro sexuální menšiny pracuje na zavedení práva zvolit si pohlaví. I bez operace...

https://www.youtube.com/watch?v=OMRFd_VZ4Fk&t=110s

Kardinál Robert Sarah, prefekt Kongregace pro bohoslužbu a svátosti

- O aktuální situaci v Evropě

https://www.youtube.com/watch?v=kV6sDpiHoD8

Mons. prof. ThDr. Jozef Haľko, PhD., pomocný biskup a generální vikář Bratislavské arcidiecéze. Titulární biskup Serra a profesor církevních dějin na RKCMBF UK v Bratislavě.

- Káže o LGBT a rodovém zcitlivování na školách.

https://www.youtube.com/watch?v=rzwoUsKPkQY&t=11s

Mgr. Nina Nováková

Zakladatelka organizace Středoevropská inspiracewww.istanbulskaumluva.cz

- Istanbulská úmluva a GENDER

https://www.youtube.com/watch?v=EXc1cQQ_Dlo&t=1s

JUDr. Daniela Kovářová

advokátka se specializací na rodinnou problematiku a politička, bývalá ředitelka Justiční akademie a v letech 2009–2010 ministryně spravedlnosti České republikyve Fischerově vládě. Od ledna 2018 je prezidentkou Unie rodinných advokátů.

- Odborný seminář na téma Istanbulská úmluva v PS PČR dne 16. 10. 2018

https://www.youtube.com/watch?v=xkM5h4ts_3w&t=515s

Gabriele Kuby - Socioložka, lektorka a publicistka

- Rozhovor s autorkou knihy Globální SEXuální revoluce: Ztráta svobody ve jménu svobody

https://www.youtube.com/watch?v=lo8KwCWR7jI&t=86s

_______________________________________________________

Milujeme naši vlast, víru našich předků, hodnoty a tradice.

Chceme žít ve skutečné svobodě Božích dětí.

Modlíme se za tradiční rodinu, která je základním pilířem každé společnosti.

Prosíme za ty nejzranitelnější - naše děti, které jsou budoucností národa.

V pokoře se skláníme před tím, který je Stvořitelem všeho bytí.

Věříme, že všemohoucí Bůh je mocnější, než všechno zlo tohoto světa

https://www.youtube.com/watch?v=4zp-BwTBGh4Bůh žehnej všem,

s pozdravem a úctou iniciativa Zachovejme tradiční rodinu
https://www.zachovejmetradicnirodinu.cz/

 

PULS - pozvání do velké rodiny malých dárců 
V neděli 24. září 2017 zazněla při bohoslužbách ve farnostech výzva otce biskupa Vojtěcha Cikrleho k podpoře Fondu na podporu kněží a pastorace brněnské diecéze. Posláním Fondu PULS je shromažďovat prostředky na materiální zajištění kněží a pastorace. Cílem je vytvořit velkou rodinu malých dárců, kterým záleží na budoucnosti církve, a proto ji chtějí podpořit svými dary.  Veškeré informace o fondu PULS  jsou dostupné na internetových stránkách fond.biskupstvi.cz  nebo v tiskovinách, které se průběžné distribuují do farností.  
 

Pár hodin před útoky v Paříži kázal profesor Piťha: Islám je náboženství smrti. Alláh činí z člověka otroka. Musíme do boje - Kázání prof Piťhy 13 11 2015.pdf - nahrávka zde

Lidové misie v Radostíně a v Pavlově

 • a spousta dalších článků v odkazech pod tímto článkem na fatym.com
 
čísla účtů farností:
 • Radostín n.O. č.ú.: 1621193399/0800
 • Pavlov č.ú.: 1621202339/0800
 • Číslo účtu Pavlova na opravu kostela 162 120 23 39 / 0800 nutno napsat VS 111
 • účet na stavbu fary v Radostíně n.O. (popř. opravy kostela)  je 19-1621193399/0800
 • výše uvedené účty jsou vedené u České spořitelny

Pravidelné modlitby a zkoušky ve farnosti Radostín:

 • Pondělí v 18 hod. v Krásněvsi Modlitby matek
 • Pondělí ve 20 hod. ve farní kubovně Modlitby matek
 • Úterý v zimní čas v 19:30 h a v letní čas ve 20 hod ve farní kubovně Modlity otců
 • Středa v zimní čas ve farní kubovně Biblické hodiny pro dospělé
 • Středa nebo čtvrtek ve 20 hod. na faře v Radostíně nebo v rodině 1x za 14 dnů společenství manželů se staršími dětmi
 • Čtvrtek v zimní čas v 17 h a v letní čas ve 18 hod v kostele modlitba růžence
 • Pátek ve 14 hod. ve farní kubovně Biblická hodina pro děti
 • Sobota v 9 hod. ve farní kubovně zkouška Dětský sbor
 • Sobota v 17 hod. ve farní kubovně zkouška schola Nathanael
 • Neděle v 15 hod. na faře 1x za 14 dnů společenství nejmladších manželů
 • Neděle ve 20 hod. 1x za 14 dnů na faře a 1x za 14 dnů Kněževes, Krásněves, Radostín společenství manželů s mladšími dětmi

Všechna společenství jsou otevřena pro nové účastníky. Přijďte vytvořit společenství a společně se pomodlit, protože modliteb není nikdy dost.

 

Rádio Vatikán

 

TOPlist