Aktuality             

 

Slavnost prvního Sv. Přijímání: bude v našich farnostech v neděli 21. června, v Radostíně n. Osl. při mši svaté v 7.45 hod., v Pavlově při mši sv. v 10 hod..

Pro svátost smíření jsem přítomen ve zpovědnici půl hodiny před každou bohoslužbou

Společenství manželů sv. Jana Pavla II: v neděli 31. 05., ve 20 hod., na faře

Návštěva nemocných: 

 • v pondělí 1. 6. , od 9 hod. v Radostíně, 
 • ve středu 3. 6. od 9 hod. Kněževes a Krásněves; 
 • v pátek 5. 6. od 9 hod. Pavlov a Znětínek.

Společenství sv. Josefa: ve středu 03.06., ve 20 hod., na faře

Příprava na první Sv. Přijímání: ve čtvrtek 4. 6. v 17.30 hodin v zasedací místnosti OÚ

Lístky na úmysly mší svatých: se budou vydávat v neděli 7. 6. po všech mší svatých

Předplatné katolického týdeníku: zaplaťte v pondělí 1. 6. a v pátek 5. 6. na faře od 8 do 12 hodin; 390 Kč

První sobota v Netíně: v sobotu 6. 6., příležitost ke svátosti smíření od 17 hod., modlitba sv. růžence, mše sv. v 18 hod..

Otec biskup nás vyzývá ke společné modlitbě růžence v rodinách každý den ve 20.00 hodin. Proto v 19.55 hodin zní zvony, které nám ji připomínají.

 

Sbírka na opravy kostela, případné dary zasílejte na:

Radostín, opravy, č. ú.: 19 - 1621193399/0800

Radostín, běžný provoz, č. ú.: 1621193399/0800

Pavlov, splácení úvěru, č. ú.: 1621202339/0800, v. s. 111

Pavlov, běžný provoz farnosti, č. ú.: 1621202339/0800

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PASTÝŘSKÝ LIST OTCE BISKUPA VOJTĚCHA.docx

POSELSTVÍ SVATÉHO OTCE FRANTIŠKA.docx

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Předmět: POMOC UKRAJINĚ

Milí priatelia,

 

cez víkend sme sa rozprávali s našimi priateľmi na Ukrajine a situácia tam začína byť kritická. Do krajiny sa v priebehu posledných dvoch týždňov vrátilo približne 100 000 ľudí - Ukrajincov z "Európy" (pritom mnoho tisíc ich niekoľko hodín strávilo vo veľkých skupinách na hraničných priechodoch tesne pred uzatvorením hraníc). Miestne nemocnice, ktoré nie sú absolútne vybavené na takúto situáciu, sa veľmi rýchlo zapĺňajú. Niektorí lekári dávajú výpovede, lebo nechcú ochorieť... mnohí z lekárskych pracovníkov už totižto ochoreli... lebo nemajú žiadne ochranné pomôcky... ani vybavenie na boj s touto chorobou. Kňazi a obyčajní ľudia, ktorí pomaly nemajú z čoho si teraz kúpiť chlieb, robia zbierky na to, aby sa do ich nemocníc mohol kúpiť aspoň nejaký ten pľúcny ventilátor a ochranné pomôcky.
 

Teraz, keď sú hranice pozatvárané, je doslova nereálne priviesť - či poslať im od nás nejakú materiálnu pomoc. Máme však naviazané kontakty na zodpovedných ľudí tam, vrátane niekoľkých biskupov, ktorým vieme poslať finančnú podporu a oni, podľa reálnej potreby, vedia pomôcť, kde treba (nakúpiť chlieb a potrebné veci pre chudobných, chorých, ochranné pomôcky či vybavenie pre lekárov atď. -  Iba pre informáciu, cena jedného pľúcneho ventilátoru sa tam dnes pohybuje okolo 9200 dolárov). 

 

Pokiaľ by ste sa aj vy, či vaši priatelia, známi, chceli pripojiť ku tejto pomoci našim bratom a sestrám na Ukrajine, môžete:

 

1. poslať finančný príspevok v akomkoľvek množstve na toto číslo účtu: 

Misijná škola Karola Wojtylu 
SK6783300000000130519177  

BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX

Variabilný symbol: 777

(pre prevody CZK v ČR: 130519177/2010)

V prípade potreby vám môžeme vystaviť aj potvrdenie o DARE.

 

2. poslať milodar na odslúženie svätých omší kňazmi na Ukrajine

POZOR číslo účtu bude INÉ, než pre finančnú zbierku!

Úmysly zasielajte na email: omse@mskw.sk  (najlepšie v ukrajinčine, či v ruštine... v prípade potreby však preložíme).

Následne vám bude oznámené, na ktoré číslo účtu zaslať milodar (pomôžeme tak kňazom, ich rodinám a farnostiam v tomto ťažkom období).

Milodar na odslúženie:

·       jednej sv. omše – 5 Eur,

·       novény - 9 svätých omší – 45 Eur,

·       gregoriánskych omší – 30 svätých omší – 150 Eur.

 

3. úprimnou modlitbou za pokoj a otvorenie sŕdc ľudí pre Božiu lásku

Každodenným:

·       zasväcovaním seba aj druhých Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie (modlitba zasvätenia)

·       čítaním Božieho Slova

·       o 15. h sa spájať v modlitbe Korunky Božieho Milosrdenstva (on-line priamo z Krakowa)

·       spoločnou modlitbou ruženca vo svojich rodinách (môžete sa pripojiť ku približne 3 miliónom ľudí, ktorí sa každý deň teraz spájajú v modlitbe cez Medjugorský priamy prenos večerného modlitbového programu, so začiatkom s modlitbou ruženca o 17h)

 

 V tomto období "očisťovania a skúšky" našej viery sa chceme touto cestou pripojiť ku včerajšej výzve svätého otca Františka: "Nech sa každý z nás stane blížnym pre tých, ktorí zažívajú skúšku, aby sme sa pre nich stali odrazom Božej lásky a nehy, ktorá vyslobodzuje zo smrti a dáva zvíťaziť životu.“

Poďme BYŤ DAROM pre tých, ktorí to teraz potrebujú!

 

Všetkých vás nesieme v modlitbách!

Za Misijnú školu Karola Wojtylu,

Jana Prudká

 

PS1: Ak by ste vedeli o niekom zo zahraničia, kto má túto krajinu špeciálne v srdci, tak vás prosíme, aby ste mu zaslali anglickú alebo nemeckú verziu textu, ktorá bude do dvoch dní zverejnená na stránke mskw.sk. Ďakujeme!

 

PS2: ĎAKUJEME VÁM aj za poukázanie 2% z vašich daní pre Misijnú školu Karola Wojtylu :)!

 

Misijná škola Karola Wojtylu 
email: mskw@mskw.sk

web: www.mskw.sk

Nový web s programem citové a sexuální výchovy: www.citovavycha.cz

Modlitby matek v Radostíně: každé pondělí ve 20 hodin ve farní klubovně

Modlitby matek v Krásněvsi: v zimní čas každé pondělí v 18 hod., v letní čas v 19 hod..

Modlitby otců: každé úterý v 19.30 hod., ve farní klubovně


DOPORUČUJEME: odkazy na videa rozhovorů různých osobností k tématu Istambulské úmluvy

ThDr. Jan Balík, PhD., ředitel sekce pro mládež ČBK

- Genderová ideologie vs křesťanská antropologie

https://www.youtube.com/watch?v=UCDC7JOe62A&t=150s

Přednáška špa­něl­ské­ho psy­cho­lo­ga a psy­cho­te­ra­pe­u­ta Iňa­ki Guerre­ro na téma pro­ble­ma­ti­ky gen­de­ru.

https://www.youtube.com/watch?v=El-gCXWQ9bg&t=266s

Iňa­ki Guerre­ro pů­so­bil jako vy­so­ko­škol­ský pe­da­gog na uni­ver­zi­tě v Mad­ri­du. Od r. 2005-2015 pra­co­val pro cír­kev jako psy­cho­log v diecé­zi Bilbao pře­de­vším v ob­las­ti psy­cho­lo­gic­ké­ho po­ra­den­ství a pá­ro­vé psy­cho­te­ra­pie. Má dlou­ho­le­tou zku­še­nost s psy­cho­te­ra­pií lidí s ho­mose­xu­ál­ní ori­en­ta­cí. Nyní žije a pra­cu­je v Itá­lii – v Lop­pi­a­nu, zde pů­so­bí na míst­ním uni­ver­zit­ním in­sti­tu­tu So­phia a také pra­cu­je jako lek­tor, po­rad­ce a psy­cho­te­ra­peut. V před­náš­ce se za­mýš­lel, jaký vliv má gen­de­ro­vá ide­o­lo­gie na vý­cho­vu a jaký je její do­pad na vní­má­ní se­xu­a­li­ty. Je­li­kož po­chá­zí ze Špa­něl­ska, kde gen­de­ro­vá ide­o­lo­gie již hlu­bo­ce pro­nik­la do ži­vo­ta spo­leč­nos­ti, ve své před­náš­ce po­u­ká­zal také na ná­sled­ky gen­de­ro­vé po­li­ti­ky v zá­pad­ních ze­mích.

Otázky a odpovědi - 1. část

https://www.youtube.com/watch?v=INTVLt9UW30&t=3s

Otázky a odpovědi - 2. část

https://www.youtube.com/watch?v=kkCGP1f6Cso&t=21s

Advokát Gianfranco Amato

je ředitel právnické společnosti "Giuristi per la Vita" (Právníci za život).

– Přednášel dne 9. června 2015 v divadle S. Filippo v Darfo Boario Terme o genderové teorii v praxi.

Přednáška je velmi poutavá. Srozumitelně odhaluje mnohé spekulace tykající se teorie genderu:

https://www.youtube.com/watch?v=1ch5OY_cXSU&t=286s

ThLic. kardinál Dominik Duka

– Pro Český rozhlas Dvojka k tématu Istanbulská úmluva a gender:

https://www.youtube.com/watch?v=_9h_neKVKI4&t=8s

Doc. PaedDr. ThDr. MUDr. et MUDr. Jaroslav Maxmilián Kašparů, Ph.D., dr.h.c.

– psychiatr, pedagog, spisovatel, řeckokatolický kněz v rozhovoru pro Český rozhlas Plus:

https://www.youtube.com/watch?v=7R3zACw5s88&t=23s

Ing. Mgr. Marián Kuffa, Dr.h.c.

– Jedno z nejlepších kázání na téma gender ideologie a IÚ:

https://www.youtube.com/watch?v=UfRSWmlJ5As&t=261s

Doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina, CSc. a předseda Sexuologické společnosti ČLS

– Výbor pro sexuální menšiny pracuje na zavedení práva zvolit si pohlaví. I bez operace...

https://www.youtube.com/watch?v=OMRFd_VZ4Fk&t=110s

Kardinál Robert Sarah, prefekt Kongregace pro bohoslužbu a svátosti

- O aktuální situaci v Evropě

https://www.youtube.com/watch?v=kV6sDpiHoD8

Mons. prof. ThDr. Jozef Haľko, PhD., pomocný biskup a generální vikář Bratislavské arcidiecéze. Titulární biskup Serra a profesor církevních dějin na RKCMBF UK v Bratislavě.

- Káže o LGBT a rodovém zcitlivování na školách.

https://www.youtube.com/watch?v=rzwoUsKPkQY&t=11s

Mgr. Nina Nováková

Zakladatelka organizace Středoevropská inspiracewww.istanbulskaumluva.cz

- Istanbulská úmluva a GENDER

https://www.youtube.com/watch?v=EXc1cQQ_Dlo&t=1s

JUDr. Daniela Kovářová

advokátka se specializací na rodinnou problematiku a politička, bývalá ředitelka Justiční akademie a v letech 2009–2010 ministryně spravedlnosti České republikyve Fischerově vládě. Od ledna 2018 je prezidentkou Unie rodinných advokátů.

- Odborný seminář na téma Istanbulská úmluva v PS PČR dne 16. 10. 2018

https://www.youtube.com/watch?v=xkM5h4ts_3w&t=515s

Gabriele Kuby - Socioložka, lektorka a publicistka

- Rozhovor s autorkou knihy Globální SEXuální revoluce: Ztráta svobody ve jménu svobody

https://www.youtube.com/watch?v=lo8KwCWR7jI&t=86s

_______________________________________________________

Milujeme naši vlast, víru našich předků, hodnoty a tradice.

Chceme žít ve skutečné svobodě Božích dětí.

Modlíme se za tradiční rodinu, která je základním pilířem každé společnosti.

Prosíme za ty nejzranitelnější - naše děti, které jsou budoucností národa.

V pokoře se skláníme před tím, který je Stvořitelem všeho bytí.

Věříme, že všemohoucí Bůh je mocnější, než všechno zlo tohoto světa

https://www.youtube.com/watch?v=4zp-BwTBGh4Bůh žehnej všem,

s pozdravem a úctou iniciativa Zachovejme tradiční rodinu
https://www.zachovejmetradicnirodinu.cz/

 

PULS - pozvání do velké rodiny malých dárců 
V neděli 24. září 2017 zazněla při bohoslužbách ve farnostech výzva otce biskupa Vojtěcha Cikrleho k podpoře Fondu na podporu kněží a pastorace brněnské diecéze. Posláním Fondu PULS je shromažďovat prostředky na materiální zajištění kněží a pastorace. Cílem je vytvořit velkou rodinu malých dárců, kterým záleží na budoucnosti církve, a proto ji chtějí podpořit svými dary.  Veškeré informace o fondu PULS  jsou dostupné na internetových stránkách fond.biskupstvi.cz  nebo v tiskovinách, které se průběžné distribuují do farností.  
 

Lidové misie v Radostíně a v Pavlově

 • a spousta dalších článků v odkazech pod tímto článkem na fatym.com
 
čísla účtů farností:
 • Radostín n.O. č.ú.: 1621193399/0800
 • Pavlov č.ú.: 1621202339/0800
 • Číslo účtu Pavlova na opravu kostela 162 120 23 39 / 0800 nutno napsat VS 111
 • účet na stavbu fary v Radostíně n.O. (popř. opravy kostela)  je 19-1621193399/0800
 • výše uvedené účty jsou vedené u České spořitelny

Pravidelné modlitby a zkoušky ve farnosti Radostín:

 • Pondělí v 18 hod. v Krásněvsi Modlitby matek
 • Pondělí ve 20 hod. ve farní kubovně Modlitby matek
 • Úterý v zimní čas v 19:30 h a v letní čas ve 20 hod ve farní kubovně Modlity otců
 • Středa v zimní čas ve farní kubovně Biblické hodiny pro dospělé
 • Středa nebo čtvrtek ve 20 hod. na faře v Radostíně nebo v rodině 1x za 14 dnů společenství manželů se staršími dětmi
 • Čtvrtek v zimní čas v 17 h a v letní čas ve 18 hod v kostele modlitba růžence
 • Pátek ve 14 hod. ve farní kubovně Biblická hodina pro děti
 • Sobota v 9 hod. ve farní kubovně zkouška Dětský sbor
 • Sobota v 17 hod. ve farní kubovně zkouška schola Nathanael
 • Neděle v 15 hod. na faře 1x za 14 dnů společenství nejmladších manželů
 • Neděle ve 20 hod. 1x za 14 dnů na faře a 1x za 14 dnů Kněževes, Krásněves, Radostín společenství manželů s mladšími dětmi

Všechna společenství jsou otevřena pro nové účastníky. Přijďte vytvořit společenství a společně se pomodlit, protože modliteb není nikdy dost.

 

Rádio Vatikán

 

TOPlist